ROMANIA! “THE INVISIBLE RAPE OF EUROPE!”

Occupy for Animals Foto.
Occupy for Animals mit Gaby Tudorache und 21 weiteren Personen.Seite gefällt mir

Romanian media “Invectiva” has just published a very comprehensive article in Romanian language on our book “The Invisible Rape of Europe”

Alina Trifan was so very kind to translate the entire article for us into English You can read Alina’s translation below the original article in Romanian language.

———————

Juncker, oprește crima!

Ecourile plînsetelor și urletelor disperate ale zecilor, poate sutelor de mii de cîini fără stăpîn, literalmente schingiuiți, torturați și uciși cu bestialitate în România, au depășit demult granițele țării.

Mai nou, un grup extins de personalități reputate din domeniile medicină veterinară, sociologie, psihologie, apărarea drepturilor animalelor și nu numai au publicat o carte electronică prin care încearcă să atragă atenția oficialităților Uniunii Europene asupra abuzurilor inimaginabile pe care instituțiile statului român le comit la adresa animalelor fără stăpîn din România și chiar a propriilor cetățeni.

Autorii se adresează în primul rînd președintelui Comisiei Europene, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, cunoscut iubitor și protector al animalelor, dar care este avertizat că tolerarea și lipsa de luare de poziție în fața crimelor abominabile care se petrec în România echivalează cu o foarte blamabilă complicitate.

Cartea, intitulată foarte brutal, fără menajamente, ”Violul invizibil din Europa” (The Invisible Rape of Europe), prezintă, într-o manieră exhaustivă și foarte bine documentată, aspectele psihologice, financiare, politice, legale și umane ale programului de eradicare a animalelor fără stăpîn din România, începînd cu decizia Curții Constituționale din 25 septembrie 2013, prin care s-a stabilit că eutanasierea cîinilor de pe stradă este legală, trecînd prin prezentarea ”Legii Ionuț” și a activității ASPA ca o bătaie de joc la adresa a tot ce poate însemna un stat și o societate civilizate și încheind cu afacerile veroase pe care le desfășoară autoritățile statului român, pe spatele unor animale nevinovate.

În această privință, autoriii cărții fac un calcul plecînd de la cele 11 milioane de euro cheltuite de ASPA în București, în 2013 și 2014, pentru ”gestionarea” unei populații de cîini raportată, tot de autorități, ca ajungînd la aproximativ 65.000 de animale, iar concluzia este una năucitoare: dacă se păstrează proporțiile jafului și ale crimei din Capitală, extrapolînd la numărul de cîini estimat de aceleași instituții ale Statului ca ajungînd la 3 milioane în toată țara, se ajunge la o sumă fabuloasă de peste 400 de milioane de euro, bani publici aflați la dispoziția monștrilor cu chip de om, care au făcut o afacerea extrem de profitabilă din omorîrea animalelor.

În fața unui așa izvor nesecat, aducător de bunăstare, nici nu este de mirare, spun autorii cărții, că nimeni dintre factorii de decizie din România nu are nici un interes pentru a căuta și a adopta soluții viabile de reducere a numărului de cîiini fără stăpîn de pe străzi. Ba, mai mult, se iau măsuri contrare, iar adopțiile sînt foarte greu pînă la imposibil de realizat, ca urmare a unei legi gîndite tocmai în acest sens. De ce să vrea să lupte autoritățile corupte și criminale din România pentru sterilizarea animalelor, pentru descurajarea abandonului și pentru adopții, cînd omorîrea cîinilor se dovedește a fi, iată, o activitate atît de lucrativă?

O afacere uriașă, clădită pe sînge, tortură și crimă, un genocid la scară națională, dar asupra căruia s-a așternut un adevărat tabu și despre care îndrăznesc să atragă atenția doar oamenii curajoși, drepți, demni și cu suflet mare. Mijloace de comunicare în masă, așa-zise vedete și lideri de opinie, politicieni din aparatele local și central deopotrivă, toți au ales, din interes, sau pur și simplu din superficialitate, să fie complici la această grozăvie, prin participare activă și instigare la omor, sau doar prin simpla ignorare a problemei.

Diferite capitole din carte poartă, deasemenea, denumiri sugestive, într-o condamnare fără echivoc a practicilor criminale la care se dedau autoritățile Statului român: ”Lipsa de moralitate a conducătorilor (A Deficiency of Moral Leadership)”, ”România, țara în care democrația se ciocnește cu lăcomia (Romania – Where Democracy and Greed Collide)”, ”Este vorba de exploatarea animalelor! (It is animal exploitation!)”, ”Întreprinderea Română de Exterminare(The Romanian Extermination Enterprise)” sau ”Proscrișii din România – orfanii și animalele (The Romanian Outcasts – Orphans and Animals)”.

Nu este analizat doar ”zelul” Primăriei Generale a Municipiului București în privința exterminării cîinilor fără stăpîn de pe străzi, ci sînt prezentate, într-o notă extrem de critică, acțiunile de netolerat ale autorităților locale din orașe precum Brașov, Craiova și Râmnicu Vâlcea, concluziile fiind fără echivoc:

”Prin punerea în aplicare a unei politici de exterminare în masă a animalelor, coruptul guvern român lezează drepturile a milioane de oameni sensibili, care sînt marginalizați social și li se interzice dreptul de a fi protejați legal sau constituțional. Natura coruptă a unei astfel de politici deviante și criminale, susținută de birocrații statului român, lasă să se înțeleagă că cei ce se opun violenței se află în afara legii și merită să fie condamnați.

Astfel, România se dovedește a fi o țară coruptă, iar cei care păstrează tăcerea cu privință la încălcarea drepturilor omului în această țară, inclusiv instituțiile europene, care se presupune că promovează democrația, sînt vinovați de toleranță față de ceea ce poate fi mai rău, anume de uciderea cu frenezie a animalelor și de eroziunea drepturilor omului, la fel de bine ca de criza socială majoră ce se prefigurează a izbucni”.

Pentru că, atrag atenția autorii cărții, România stă pe un butoi de pulbere, în condițiile în care nu se știe cîtă vreme vor mai putea oamenii sensibili în fața crimei și a suferinței să tolereze genocidul dement declanșat de niște autorități corupte și imorale asupra unor animale nevinovate.

Source: http://www.invectiva.ro/lady-politica…/juncker-opreste-crima

———————————————

ENGLISH VERSION, thanks to Alina

Juncker, stop the crime!

The echo of the crying and screaming of the thousands, maybe hundreds of thousands of stray dogs, literally tortured and brutally killed in Romania, have exceeded the country’s border a long time ago.

Recently, an extended group of renamed personalities from domains such as: veterinary medicine, sociology, psychology, animal right defense, among others, have published an electronic book through which they try to attract attention of the officials of the European Union on the unimaginable abuses that the institutions of the Romanian state are making against stray animals and even against Romanian citizens.

The authors are addressing first of all to the President of the European Commission, the Luxembourger Jean-Claude Juncker, known as a lover and protector of the animals, but whom is being warned that tolerating and not taking a stand in front of the abominable crimes that are currently happening in Romania is equivalent to a very blamable complicity.

The book, brutally entitled “The invisible rape of Europe” presents, in an exhaustive and very well documented manner, the psychological, financial, political, legal and human aspects of the program for the eradication of stray animals from Romania, starting with the decision of the Constitutional Court from 25th of September 2013, through which it has been established that the euthanasia of stray dogs is legal, passing by the presentation of the “Ionut Law” and of the ASPA activity, as a mockery to everything that a state and a civilized society can stand for and finishing with the doubtful businesses that the Romanian state is doing, taking advantage of innocent animals.

Regarding this, the authors of this book are making an estimation from the 11 millions of euros spent by ASPA in Bucharest, in 2013 and 2014 for the management of a dog population that has been reported by the authorities to have reached at 65 000 animals and the conclusion is stunning: if the proportion of the robberies and crimes in the Romanian capital are being kept, extrapolating the number of dogs estimated by the same institutions at around 3 millions throughout the country, the fabulous sum of 400 millions euros is reached, public money that are available to the monsters with human faces, that have made an extremely profitable business from animal murdering.

Faced with his inexhaustible well of wealth, the authors of the books are claiming, that no one from the decisive factors from Romania has no interest for looking for and adopting viable solutions for reducing the number of stray dogs. Moreover, opposite measures are being taken and the adoptions are very hard, if not impossible to realize, as a result of a law that has been thought of from the beginning with this purpose. Why would the corrupt and criminal Romanian authorities would want to fight for the sterilization of animals, for the discouragement of abandons and for adoptions, when killing these dogs proves to be such a profitable activity?

A huge business, built on blood, torture and crime, a national scale genocide, but which continues to be a taboo subject and on which I dare to attract the attention of the courageous, dignified and big-hearted people. Mass-media, the so called stars and opinion leaders, local and central politicians, they all have chosen, either due to personal interest or simply out of superficiality, to be accomplices to this atrocity, either actively participating and instigating to murder or by simply ignoring the problem.

The different book chapters have suggestive titles as an attempt to clearly condemn the criminal activities of the Romanian authorities: “A Deficiency of Moral Leadership”, ” Romania – Where Democracy and Greed Collide”, “The Romanian Extermination Enterprise (It is animal exploitation!), or “The Romanian Outcasts – Orphans and Animals”.

This book does not just analyze the goal of the General City Hall of Bucharest regarding the extermination of the stray dogs, it also presents, in a critical note, the intolerable actions of the local authorities from cities such as: Brasov, Craiova and Ramnicu Valcea. The conclusions are very clear:

“By applying the extermination of stray animals policy, the corrupted Romanian government endangers the rights of millions of sensible people, that are socially marginalized and to whom the right of being legally or constitutionally protected is being denied. The corrupted nature of this deviant and criminal policy, sustained by the bureaucrats of the Romanian state implies that the ones that are against the violence are outlaws and deserve to be condemned.

Therefore, Romania proves to be a corrupted country and the ones who are silent when the human rights are being violated in this country, including the European institutions, that are supposed to promote democracy, are guilty of tolerating the worst, that is the frantic killing of animals and the infringement of human rights, as well as the social crisis that is about to start.

That is, the authors of the book claim that Romania is sitting on a gun powder barrel, considering that no one knows for how long the most sensitive people will tolerate the demented genocide against innocent animals that has been started by some corrupted and immoral authorities.

—————————-

For further information on our book “The Invisible Rape of Europe”, please visit its dedicated website, where you can read the entire book for free, at:

http://theinvisiblerapeofeurope.weebly.com/about.html

THANK YOU NOTE

We are very very happy that the information on our book is now out there, in the Romanian language, and we would like to express our heartfelt thanks to the author of this very well written article.

This article in Romanian means a lot to us…

Because it is here it must begin.
Not in the Halls of the Deaf in Brussels…
Nor in the Parlors of the Greedy in Bucharest…
but with the people of Romania. THEY have the power to bring change.

—————-

Many warm thanks from all of us go to Alina Trifan for her translation into English, and to Gaby Tudorache for contacting the author of the Romanian article and who has offered to translate it into English and to post the English version on their website as well.

Thank you ALL so much you are just wonderful and your support is priceless.

We love you!

.

And here’s the author’s English version now 🙂

http://www.invectiva.ro/lady-politicaca/juncker-stop-crime

.

Mehr anzeigen

Invectiva rumänischen Medien ” veröffentlicht ” hat gerade einen sehr ausführlichen Artikel in rumänischer Sprache über unser Buch ” die unsichtbare Vergewaltigung von Europa ”

Alina Trifan war so sehr freundlich zu übersetzen sie den gesamten Artikel für uns in Englisch können sie lesen, Alina ist Übersetzung unter dem ursprünglichen Artikel in rumänischer Sprache.

———————

Juncker, stop Verbrechen!

Plînsetelor hallt die verzweifelte heult und Zehntausende, vielleicht hunderttausende von Hunden ohne Meister im wahrsten Sinne des Wortes Schingiuiți, gefoltert und ermordet in Rumänien, lange überschritten die Grenzen des Landes.

Vor kurzem wurde eine Gruppe von erweiterte namhafte Persönlichkeiten, die im Bereich der Veterinärmedizin, Soziologie, Psychologie, Tierrechte und nicht nur ein Ebook veröffentlicht, indem man versucht, die Aufmerksamkeit auf die Europäische Union Oficialităților unvorstellbare Missbrauch der rumänischen staatlichen Institutionen zu begegnen, ohne sie begehen Tiere meister In Rumänien und sogar ihre eigenen Leute.

Die Autoren luxemburghezul gerichtet, erster Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, bekannte Liebhaber und Beschützer der Tiere, sondern wird davor gewarnt, dass die Tolerierung und der Mangel an, bevor die abscheulichen Verbrechen geschehen in Rumänien ist gleich eine sehr blamabilă Zubehör.

Das Buch mit dem Titel sehr brutal blunt, unsichtbare “Vergewaltigung von Europa” (der unsichtbare Vergewaltigung von Europa), Präsentiert in umfassender Weise und sehr gut dokumentierte psychische Probleme, finanzielle, politische, rechtliche und menschliche Tilgungsprogramms von Tieren ohne Meister von Rumänien, beginnend mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 25 September 2013, das einschläfern Hunde auf der Straße ist Rechtliche, durch Vorlage “und” Gesetz ionuț aspa Tätigkeit als ein Hohn gegen alles könnte bedeuten, dass ein Staat und eine zivilisierte Gesellschaft und spekuliert in ein Verseuchtes Strike Business auf rumänisch staatliche Behörden, die auf dem Rücken der unschuldigen Tieren.

In dieser Hinsicht zu machen, allerdings ein Konto Buch weg von den 11 Millionen ausgegeben von Aspa in Bukarest, in den Jahren 2013 und 2014, für “Management” der Bevölkerung, alle Hunde, die von den Behörden gemeldet als weicher in etwa 65.000 Tiere, und unter dem Strich ist atemberaubend: Wenn ein Store Raub und Anteile der Verbrechen in der Hauptstadt, extrapolînd Anzahl der Hunde von der gleichen staatlichen Institutionen für die 3 Millionen in der ganzen Nation zu erreichen, eine fabelhafte Betrag von über 400 Millionen Euro, öffentliche Gelder zur Verfügung stehen, auf die Monster sieht aus wie ein Mann, der ein äußerst lukratives Geschäft des Mordes an Tieren.

So eine Quelle, Bringer des Reichtums, noch ist es ein Wunder, dass Buch, die Autoren sagte, dass keiner der Entscheidungsträger in Rumänien hat kein Interesse daran, zu verabschieden und praktikable Lösungen zur Verringerung der Zahl der Cini ohne Meister von der Straße. Ja, eher im Gegenteil, gehandelt wird, und Adoptionen sind schwer bis unmöglich wegen nur ein Gedanke zu diesem Thema. Warum will das Verbrechen zu bekämpfen und korrupten Behörden in Rumänien für die Sterilisation zur Abschreckung von Tieren für die Annahme und die Aufgabe als Mord an Hunde erweist sich als hier zu sein, so ein lukratives Geschäft?

Ein großes Geschäft, aufgebaut auf Blut, Folter und Mord, Genozid auf nationaler Ebene, aber das ist eine echte Tabu Einstreu und der, der es wagt, nur um Aufmerksamkeit zu erregen, mutige Männer, rechtschaffene, würdige und ein guter Mann. Mittel der Massenkommunikation, die sogenannten Promis und Meinungsmacher, von der lokalen Politiker und zentrale Gerät gleich, sie alle beschlossen, aus Interesse, oder einfach nur aus dem flachen Mitschuldig zu sein in diesem Gräuel durch aktive Beteiligung und Anstiftung zu töten, oder einfach nur durch Das Problem einfach zu ignorieren.

Verschiedene Kapitel im Buch auch im Namen trägt eine eindeutige Verurteilung der kriminellen Praktiken verwöhnt rumänische staatliche Behörden: ” der Mangel an Moral von Staats-und Regierungschefs (elendt moralische Führung)”, ” Rumänien, dem Land, in dem Demokratie kollidiert mit Gier (Rumänien – wo die Demokratie und die Gier kollidieren)”, ” es geht um Tierausbeutung! (es ist tierausbeutung!)”, ” rumänischen Vernichtung Company (die englische Extermlnatlon Enterprise)” Außenseiter oder Waisen in Rumänien – und Tiere (die ausgestoßenen – rumänische Waisen und Tiere)”.

Ist nicht nur “Eifer” allgemeine Stadt Bucharest City über Hunde ohne Meister Vernichtung von der Straße, aber sind in eine sehr kritische Anmerkung, unerträgliche Aktionen der lokalen Behörden in Städten wie brașov, Craiova eindeutig zu sein und für die Schlussfolgerungen:

” durch die Durchführung einer Politik der Massenvernichtung, korrupte rumänische Regierung verpesten die Rechte von Millionen von Menschen sind sensibel, ausgegrenzt und verboten werden, die ein recht auf Schutz ab. Der korrupte Charakter eines solchen Deviant und kriminelle Politik, die von den rumänischen Staates bürokratien, lassen sie es verstanden werden, dass diejenigen, die gegen Gewalt ist gegen das Gesetz und verdient den verurteilt werden.

So, Rumänien erweist sich als ein korruptes Land und diejenigen, die Schweigen in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen in dem Land, einschließlich der europäischen Institutionen, die angeblich die fördert die Demokratie, Toleranz, was könnte schlimmer sein, ist das töten der Tiere und Der Wahnsinn der Aushöhlung der Menschenrechte sowie die soziale Krise drohende Major platzen “.

Weil die Aufmerksamkeit Buch Autoren, Rumänien sitzt auf einem Pulverfass, die Bedingungen, unter denen sie nicht wissen, wie lange wird die Menschen sensibel vor dem Mord und Völkermord zu tolerieren leiden krank ausgelöst durch einige unmoralisch und korrupten Behörden an Tieren unschuldig.

Quelle: http://www.invectiva.ro/lady-politica…/juncker-opreste-crima

Occupy for Animals Foto.
Occupy for Animals mit Gaby Tudorache und 21 weiteren Personen.Seite gefällt mir

Romanian media “Invectiva” has just published a very comprehensive article in Romanian language on our book “The Invisible Rape of Europe”

Alina Trifan was so very kind to translate the entire article for us into English You can read Alina’s translation below the original article in Romanian language.

———————

Juncker, oprește crima!

Ecourile plînsetelor și urletelor disperate ale zecilor, poate sutelor de mii de cîini fără stăpîn, literalmente schingiuiți, torturați și uciși cu bestialitate în România, au depășit demult granițele țării.

Mai nou, un grup extins de personalități reputate din domeniile medicină veterinară, sociologie, psihologie, apărarea drepturilor animalelor și nu numai au publicat o carte electronică prin care încearcă să atragă atenția oficialităților Uniunii Europene asupra abuzurilor inimaginabile pe care instituțiile statului român le comit la adresa animalelor fără stăpîn din România și chiar a propriilor cetățeni.

Autorii se adresează în primul rînd președintelui Comisiei Europene, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, cunoscut iubitor și protector al animalelor, dar care este avertizat că tolerarea și lipsa de luare de poziție în fața crimelor abominabile care se petrec în România echivalează cu o foarte blamabilă complicitate.

Cartea, intitulată foarte brutal, fără menajamente, ”Violul invizibil din Europa” (The Invisible Rape of Europe), prezintă, într-o manieră exhaustivă și foarte bine documentată, aspectele psihologice, financiare, politice, legale și umane ale programului de eradicare a animalelor fără stăpîn din România, începînd cu decizia Curții Constituționale din 25 septembrie 2013, prin care s-a stabilit că eutanasierea cîinilor de pe stradă este legală, trecînd prin prezentarea ”Legii Ionuț” și a activității ASPA ca o bătaie de joc la adresa a tot ce poate însemna un stat și o societate civilizate și încheind cu afacerile veroase pe care le desfășoară autoritățile statului român, pe spatele unor animale nevinovate.

În această privință, autoriii cărții fac un calcul plecînd de la cele 11 milioane de euro cheltuite de ASPA în București, în 2013 și 2014, pentru ”gestionarea” unei populații de cîini raportată, tot de autorități, ca ajungînd la aproximativ 65.000 de animale, iar concluzia este una năucitoare: dacă se păstrează proporțiile jafului și ale crimei din Capitală, extrapolînd la numărul de cîini estimat de aceleași instituții ale Statului ca ajungînd la 3 milioane în toată țara, se ajunge la o sumă fabuloasă de peste 400 de milioane de euro, bani publici aflați la dispoziția monștrilor cu chip de om, care au făcut o afacerea extrem de profitabilă din omorîrea animalelor.

În fața unui așa izvor nesecat, aducător de bunăstare, nici nu este de mirare, spun autorii cărții, că nimeni dintre factorii de decizie din România nu are nici un interes pentru a căuta și a adopta soluții viabile de reducere a numărului de cîiini fără stăpîn de pe străzi. Ba, mai mult, se iau măsuri contrare, iar adopțiile sînt foarte greu pînă la imposibil de realizat, ca urmare a unei legi gîndite tocmai în acest sens. De ce să vrea să lupte autoritățile corupte și criminale din România pentru sterilizarea animalelor, pentru descurajarea abandonului și pentru adopții, cînd omorîrea cîinilor se dovedește a fi, iată, o activitate atît de lucrativă?

O afacere uriașă, clădită pe sînge, tortură și crimă, un genocid la scară națională, dar asupra căruia s-a așternut un adevărat tabu și despre care îndrăznesc să atragă atenția doar oamenii curajoși, drepți, demni și cu suflet mare. Mijloace de comunicare în masă, așa-zise vedete și lideri de opinie, politicieni din aparatele local și central deopotrivă, toți au ales, din interes, sau pur și simplu din superficialitate, să fie complici la această grozăvie, prin participare activă și instigare la omor, sau doar prin simpla ignorare a problemei.

Diferite capitole din carte poartă, deasemenea, denumiri sugestive, într-o condamnare fără echivoc a practicilor criminale la care se dedau autoritățile Statului român: ”Lipsa de moralitate a conducătorilor (A Deficiency of Moral Leadership)”, ”România, țara în care democrația se ciocnește cu lăcomia (Romania – Where Democracy and Greed Collide)”, ”Este vorba de exploatarea animalelor! (It is animal exploitation!)”, ”Întreprinderea Română de Exterminare(The Romanian Extermination Enterprise)” sau ”Proscrișii din România – orfanii și animalele (The Romanian Outcasts – Orphans and Animals)”.

Nu este analizat doar ”zelul” Primăriei Generale a Municipiului București în privința exterminării cîinilor fără stăpîn de pe străzi, ci sînt prezentate, într-o notă extrem de critică, acțiunile de netolerat ale autorităților locale din orașe precum Brașov, Craiova și Râmnicu Vâlcea, concluziile fiind fără echivoc:

”Prin punerea în aplicare a unei politici de exterminare în masă a animalelor, coruptul guvern român lezează drepturile a milioane de oameni sensibili, care sînt marginalizați social și li se interzice dreptul de a fi protejați legal sau constituțional. Natura coruptă a unei astfel de politici deviante și criminale, susținută de birocrații statului român, lasă să se înțeleagă că cei ce se opun violenței se află în afara legii și merită să fie condamnați.

Astfel, România se dovedește a fi o țară coruptă, iar cei care păstrează tăcerea cu privință la încălcarea drepturilor omului în această țară, inclusiv instituțiile europene, care se presupune că promovează democrația, sînt vinovați de toleranță față de ceea ce poate fi mai rău, anume de uciderea cu frenezie a animalelor și de eroziunea drepturilor omului, la fel de bine ca de criza socială majoră ce se prefigurează a izbucni”.

Pentru că, atrag atenția autorii cărții, România stă pe un butoi de pulbere, în condițiile în care nu se știe cîtă vreme vor mai putea oamenii sensibili în fața crimei și a suferinței să tolereze genocidul dement declanșat de niște autorități corupte și imorale asupra unor animale nevinovate.

Source: http://www.invectiva.ro/lady-politica…/juncker-opreste-crima

———————————————

ENGLISH VERSION, thanks to Alina

Juncker, stop the crime!

The echo of the crying and screaming of the thousands, maybe hundreds of thousands of stray dogs, literally tortured and brutally killed in Romania, have exceeded the country’s border a long time ago.

Recently, an extended group of renamed personalities from domains such as: veterinary medicine, sociology, psychology, animal right defense, among others, have published an electronic book through which they try to attract attention of the officials of the European Union on the unimaginable abuses that the institutions of the Romanian state are making against stray animals and even against Romanian citizens.

The authors are addressing first of all to the President of the European Commission, the Luxembourger Jean-Claude Juncker, known as a lover and protector of the animals, but whom is being warned that tolerating and not taking a stand in front of the abominable crimes that are currently happening in Romania is equivalent to a very blamable complicity.

The book, brutally entitled “The invisible rape of Europe” presents, in an exhaustive and very well documented manner, the psychological, financial, political, legal and human aspects of the program for the eradication of stray animals from Romania, starting with the decision of the Constitutional Court from 25th of September 2013, through which it has been established that the euthanasia of stray dogs is legal, passing by the presentation of the “Ionut Law” and of the ASPA activity, as a mockery to everything that a state and a civilized society can stand for and finishing with the doubtful businesses that the Romanian state is doing, taking advantage of innocent animals.

Regarding this, the authors of this book are making an estimation from the 11 millions of euros spent by ASPA in Bucharest, in 2013 and 2014 for the management of a dog population that has been reported by the authorities to have reached at 65 000 animals and the conclusion is stunning: if the proportion of the robberies and crimes in the Romanian capital are being kept, extrapolating the number of dogs estimated by the same institutions at around 3 millions throughout the country, the fabulous sum of 400 millions euros is reached, public money that are available to the monsters with human faces, that have made an extremely profitable business from animal murdering.

Faced with his inexhaustible well of wealth, the authors of the books are claiming, that no one from the decisive factors from Romania has no interest for looking for and adopting viable solutions for reducing the number of stray dogs. Moreover, opposite measures are being taken and the adoptions are very hard, if not impossible to realize, as a result of a law that has been thought of from the beginning with this purpose. Why would the corrupt and criminal Romanian authorities would want to fight for the sterilization of animals, for the discouragement of abandons and for adoptions, when killing these dogs proves to be such a profitable activity?

A huge business, built on blood, torture and crime, a national scale genocide, but which continues to be a taboo subject and on which I dare to attract the attention of the courageous, dignified and big-hearted people. Mass-media, the so called stars and opinion leaders, local and central politicians, they all have chosen, either due to personal interest or simply out of superficiality, to be accomplices to this atrocity, either actively participating and instigating to murder or by simply ignoring the problem.

The different book chapters have suggestive titles as an attempt to clearly condemn the criminal activities of the Romanian authorities: “A Deficiency of Moral Leadership”, ” Romania – Where Democracy and Greed Collide”, “The Romanian Extermination Enterprise (It is animal exploitation!), or “The Romanian Outcasts – Orphans and Animals”.

This book does not just analyze the goal of the General City Hall of Bucharest regarding the extermination of the stray dogs, it also presents, in a critical note, the intolerable actions of the local authorities from cities such as: Brasov, Craiova and Ramnicu Valcea. The conclusions are very clear:

“By applying the extermination of stray animals policy, the corrupted Romanian government endangers the rights of millions of sensible people, that are socially marginalized and to whom the right of being legally or constitutionally protected is being denied. The corrupted nature of this deviant and criminal policy, sustained by the bureaucrats of the Romanian state implies that the ones that are against the violence are outlaws and deserve to be condemned.

Therefore, Romania proves to be a corrupted country and the ones who are silent when the human rights are being violated in this country, including the European institutions, that are supposed to promote democracy, are guilty of tolerating the worst, that is the frantic killing of animals and the infringement of human rights, as well as the social crisis that is about to start.

That is, the authors of the book claim that Romania is sitting on a gun powder barrel, considering that no one knows for how long the most sensitive people will tolerate the demented genocide against innocent animals that has been started by some corrupted and immoral authorities.

—————————-

For further information on our book “The Invisible Rape of Europe”, please visit its dedicated website, where you can read the entire book for free, at:

http://theinvisiblerapeofeurope.weebly.com/about.html

THANK YOU NOTE

We are very very happy that the information on our book is now out there, in the Romanian language, and we would like to express our heartfelt thanks to the author of this very well written article.

This article in Romanian means a lot to us…

Because it is here it must begin.
Not in the Halls of the Deaf in Brussels…
Nor in the Parlors of the Greedy in Bucharest…
but with the people of Romania. THEY have the power to bring change.

—————-

Many warm thanks from all of us go to Alina Trifan for her translation into English, and to Gaby Tudorache for contacting the author of the Romanian article and who has offered to translate it into English and to post the English version on their website as well.

Thank you ALL so much you are just wonderful and your support is priceless.

We love you!

.

And here’s the author’s English version now 🙂

http://www.invectiva.ro/lady-politicaca/juncker-stop-crime

.

Mehr anzeigen

Invectiva rumänischen Medien ” veröffentlicht ” hat gerade einen sehr ausführlichen Artikel in rumänischer Sprache über unser Buch ” die unsichtbare Vergewaltigung von Europa ”

Alina Trifan war so sehr freundlich zu übersetzen sie den gesamten Artikel für uns in Englisch können sie lesen, Alina ist Übersetzung unter dem ursprünglichen Artikel in rumänischer Sprache.

———————

Juncker, stop Verbrechen!

Plînsetelor hallt die verzweifelte heult und Zehntausende, vielleicht hunderttausende von Hunden ohne Meister im wahrsten Sinne des Wortes Schingiuiți, gefoltert und ermordet in Rumänien, lange überschritten die Grenzen des Landes.

Vor kurzem wurde eine Gruppe von erweiterte namhafte Persönlichkeiten, die im Bereich der Veterinärmedizin, Soziologie, Psychologie, Tierrechte und nicht nur ein Ebook veröffentlicht, indem man versucht, die Aufmerksamkeit auf die Europäische Union Oficialităților unvorstellbare Missbrauch der rumänischen staatlichen Institutionen zu begegnen, ohne sie begehen Tiere meister In Rumänien und sogar ihre eigenen Leute.

Die Autoren luxemburghezul gerichtet, erster Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, bekannte Liebhaber und Beschützer der Tiere, sondern wird davor gewarnt, dass die Tolerierung und der Mangel an, bevor die abscheulichen Verbrechen geschehen in Rumänien ist gleich eine sehr blamabilă Zubehör.

Das Buch mit dem Titel sehr brutal blunt, unsichtbare “Vergewaltigung von Europa” (der unsichtbare Vergewaltigung von Europa), Präsentiert in umfassender Weise und sehr gut dokumentierte psychische Probleme, finanzielle, politische, rechtliche und menschliche Tilgungsprogramms von Tieren ohne Meister von Rumänien, beginnend mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 25 September 2013, das einschläfern Hunde auf der Straße ist Rechtliche, durch Vorlage “und” Gesetz ionuț aspa Tätigkeit als ein Hohn gegen alles könnte bedeuten, dass ein Staat und eine zivilisierte Gesellschaft und spekuliert in ein Verseuchtes Strike Business auf rumänisch staatliche Behörden, die auf dem Rücken der unschuldigen Tieren.

In dieser Hinsicht zu machen, allerdings ein Konto Buch weg von den 11 Millionen ausgegeben von Aspa in Bukarest, in den Jahren 2013 und 2014, für “Management” der Bevölkerung, alle Hunde, die von den Behörden gemeldet als weicher in etwa 65.000 Tiere, und unter dem Strich ist atemberaubend: Wenn ein Store Raub und Anteile der Verbrechen in der Hauptstadt, extrapolînd Anzahl der Hunde von der gleichen staatlichen Institutionen für die 3 Millionen in der ganzen Nation zu erreichen, eine fabelhafte Betrag von über 400 Millionen Euro, öffentliche Gelder zur Verfügung stehen, auf die Monster sieht aus wie ein Mann, der ein äußerst lukratives Geschäft des Mordes an Tieren.

So eine Quelle, Bringer des Reichtums, noch ist es ein Wunder, dass Buch, die Autoren sagte, dass keiner der Entscheidungsträger in Rumänien hat kein Interesse daran, zu verabschieden und praktikable Lösungen zur Verringerung der Zahl der Cini ohne Meister von der Straße. Ja, eher im Gegenteil, gehandelt wird, und Adoptionen sind schwer bis unmöglich wegen nur ein Gedanke zu diesem Thema. Warum will das Verbrechen zu bekämpfen und korrupten Behörden in Rumänien für die Sterilisation zur Abschreckung von Tieren für die Annahme und die Aufgabe als Mord an Hunde erweist sich als hier zu sein, so ein lukratives Geschäft?

Ein großes Geschäft, aufgebaut auf Blut, Folter und Mord, Genozid auf nationaler Ebene, aber das ist eine echte Tabu Einstreu und der, der es wagt, nur um Aufmerksamkeit zu erregen, mutige Männer, rechtschaffene, würdige und ein guter Mann. Mittel der Massenkommunikation, die sogenannten Promis und Meinungsmacher, von der lokalen Politiker und zentrale Gerät gleich, sie alle beschlossen, aus Interesse, oder einfach nur aus dem flachen Mitschuldig zu sein in diesem Gräuel durch aktive Beteiligung und Anstiftung zu töten, oder einfach nur durch Das Problem einfach zu ignorieren.

Verschiedene Kapitel im Buch auch im Namen trägt eine eindeutige Verurteilung der kriminellen Praktiken verwöhnt rumänische staatliche Behörden: ” der Mangel an Moral von Staats-und Regierungschefs (elendt moralische Führung)”, ” Rumänien, dem Land, in dem Demokratie kollidiert mit Gier (Rumänien – wo die Demokratie und die Gier kollidieren)”, ” es geht um Tierausbeutung! (es ist tierausbeutung!)”, ” rumänischen Vernichtung Company (die englische Extermlnatlon Enterprise)” Außenseiter oder Waisen in Rumänien – und Tiere (die ausgestoßenen – rumänische Waisen und Tiere)”.

Ist nicht nur “Eifer” allgemeine Stadt Bucharest City über Hunde ohne Meister Vernichtung von der Straße, aber sind in eine sehr kritische Anmerkung, unerträgliche Aktionen der lokalen Behörden in Städten wie brașov, Craiova eindeutig zu sein und für die Schlussfolgerungen:

” durch die Durchführung einer Politik der Massenvernichtung, korrupte rumänische Regierung verpesten die Rechte von Millionen von Menschen sind sensibel, ausgegrenzt und verboten werden, die ein recht auf Schutz ab. Der korrupte Charakter eines solchen Deviant und kriminelle Politik, die von den rumänischen Staates bürokratien, lassen sie es verstanden werden, dass diejenigen, die gegen Gewalt ist gegen das Gesetz und verdient den verurteilt werden.

So, Rumänien erweist sich als ein korruptes Land und diejenigen, die Schweigen in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen in dem Land, einschließlich der europäischen Institutionen, die angeblich die fördert die Demokratie, Toleranz, was könnte schlimmer sein, ist das töten der Tiere und Der Wahnsinn der Aushöhlung der Menschenrechte sowie die soziale Krise drohende Major platzen “.

Weil die Aufmerksamkeit Buch Autoren, Rumänien sitzt auf einem Pulverfass, die Bedingungen, unter denen sie nicht wissen, wie lange wird die Menschen sensibel vor dem Mord und Völkermord zu tolerieren leiden krank ausgelöst durch einige unmoralisch und korrupten Behörden an Tieren unschuldig.

Quelle: http://www.invectiva.ro/lady-politica…/juncker-opreste-crima

2 thoughts on “ROMANIA! “THE INVISIBLE RAPE OF EUROPE!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s